Comunicat de presă “CAMPIONATELE SPORTIVE ALE TINERILOR BUZOIENI – EDIŢIA A III-A 2016”

Standard

sporturiÎn perioada 01 iunie – 15 noiembrie 2016, la Râmnicu Sărat, se va implementa de către Atletic Club Onix 2010, proiectul CAMPIONATELE SPORTIVE ALE TINERILOR BUZOIENI – EDIŢIA A III-A 2016, finanţat de Consiliul Judeţean Buzău în baza Legii 350/2005.

Proiectul este susţinut financiar cu un grant de 6500 lei din Bugetul Judeţului Buzău pe anul 2016, finanţare nerambursabilă pentru activităţi nonprofit de interes general, promovarea sportului de masă.

Scopul proiectului este:

Promovarea sportului de masă în Râmnicu Sărat şi jud. Buzău prin intermediul desfăşurării unor competiţii sportive în perioada iunie – octombrie 2016 precum: fotbal, tenis cu piciorul, streetball, voley, futsal, tenis de masă, cross, ciclism.

Obiectivele proiectului sunt:

  1. Creşterea gradului de participare la derularea unor competiții sportive de abordare a 8 discipline sportive a unui număr de peste 1000 de tineri din Râmnicu Sărat şi localitățile învecinate într-o perioadă de 5 luni de zile;
  2. Creșterea nivelului de informare şi conștientizare a unui număr de peste 4000 de tineri şi alți cetățeni ai Mun. Râmnicu Sărat şi județului Buzău cu privire la importanţa promovării şi susținerii sportului de masă în Jud. Buzău, prin activităţi derulate în Râmnicu Sărat şi susținute atât în mediul online cât şi offline, într-o perioadă de 6 luni de zile;
  3. Dezvoltarea capacitații de management sportiv a celor 30 de tineri ce compun grupul țintă al proiectului, a celor 5 membri ce alcătuiesc echipa de proiect, alături membrilor şi voluntarilor organizației în vederea implementării unor competiții sportive de promovare a sportului de masă care să ofere perspective multiplicatoare la nivelul jud. Buzău, într-o perioadă de 6 luni de zile;
  4. Creșterea gradului de promovare a Atletic Club ONIX şi a Consiliului Județean Buzău prin derularea de activităţi de vizibilitate şi diseminare a rezultatelor şi impactului proiectului, în Râmnicu Sărat, atât prin resurse online cat şi offline, într-o perioadă de 6 luni de zile;

 Grupuri ţintă, beneficiari:

Grupul țintă al proiectului este format din: 30 de tineri la care se adăugă o echipă de proiect alcătuită din 5 persoane care în mod permanent, pe perioada implementării proiectului vor conlucra în vederea asigurării unui proces de management de mare calitate, care să conducă la respectarea scopului propus şi la atingerea integrală a obiectivelor şi a rezultatelor scontate.

Beneficiarii direcți sunt: cei 30 de tineri din grupul țintă, 5 componenți din echipa de proiect şi 1000 de participanți care vor lua parte la competițiile organizate.

Beneficiarii indirecți sunt: peste 4000 de tineri şi alți buzoieni care vor lua contact cu aria proiectului nostru fie în etapa de vizibilitate, diseminare ori pe perioada derulării competițiilor, CJ Buzău în calitate de susținător-finanţator al proiectului şi de invitat la competițiile şi festivitățile organizate, AC. ONIX 2010 ca posesor şi dezvoltator al procesului de management al proiectului, profesorii şi arbitrii implicați, părinţii, mass-media locală şi județeană, comunitatea locală, autoritățile locale alături de alți factori care vor beneficia de pe urma activităților de promovare online ce vor fi desfășurate precum şi a invitațiilor de participare la evenimentele competiționale şi festivităţi.

Activităţile principalerezultatele estimate

Activitățile principale planificate pentru a fi implementate în perioada eligibilă a proiectului au în vedere promovarea, pregătirea, organizarea şi diseminarea unor competiții sportive ce vin în întâmpinarea susținerii unitare a sportului de masă la Râmnicu Sărat cu multiplicare la nivelului întregului județ Buzău, care să ofere noi perspective asupra sportului, asupra modalităților şi mijloacelor de utilizare a timpului liber al tinerilor din comunitatea locală, precum şi dezvoltarea de noi modele comportamentale şi de acțiune la nivel local, care să susţină în mod progresiv şi continuu creșterea gradului de participare a tinerilor la activitățile sportive. În acest sens propunem 8 sporturi care să fie abordate: fotbal, tenis cu piciorul, voley, futsal, streetball, tenis de masă, cross/Atletism, Ciclism pentru care, în mod particular vor fi organizate competiții care să atragă tinerii pasionați şi interesați din Râmnicu Sărat, localitățile învecinate, Buzău şi alte localităţi rurale.

Rezultatele estimate – vizează pe de o parte grupul țintă şi pe de altă parte beneficiarii direcți şi indirecți ai proiectului. Astfel la nivelul grupului țintă rezultatele constau în formarea în rândul celor 30 de tineri a unor veritabili Lucrători de tineret, tineri responsabili pentru comunitate, care să fie capabili de a se reprezenta în procesul de luare a deciziilor, a identificării unor viitoare locuri de muncă şi în prezent a dobândirii de competenţe şi calificări care să le fie de folos în procesul de dezvoltare socio- profesională specifică perioadei pe care o traversează.

Un alt rezultat este reprezentat de creșterea notorietății şi nivelului de implicare a CJ Buzău şi AC ONIX în soluționarea şi oferirea de răspuns la nevoile cu care tinerii din jud. Buzău se confruntă: nevoia de dezvoltare, de formare continuă, de promovare a sportului de masă şi a unui stil de viață sănătos ca prioritate abordată şi clasificată superior şi la nivel european şi de valorificare a unor noi oportunităţi. Imaginea pozitivă creată în comunitatea locală, atragerea de noi voluntari precum şi a atenției administrației locale către problemele tinerilor, atenția sporită a mass-mediei, aprecierea părinților, profesorilor faţă de calitatea proiectului, toate acestea sunt rezultate notabile ce vor fi considerate la finele proiectului. Având în vedere impactul pe care îl scontăm la nivel comunitar, acesta este transpus în rezultatele obținute urmare a participării unui număr de aprox. 1000 de tineri din Râmnicu Sărat la desfășurarea competițiilor sportive de masă, ce vor consta pe de o parte într-o creștere a gradului de practicare a sportului prin mijloace alternative şi pe de altă parte o dezvoltare a capacitații acestora şi a celorlalți cetățeni râmniceni de a înțelege şi promova importanţa practicării sportului şi a susținerii sporturilor de masă în procesul de dezvoltare pe de o parte a comunităţii locale şi pe de altă parte a cetățenilor, tinerilor implicați şi a grupurilor ce au ca obiectiv promovarea sportului. Mai mult decât atât un alt rezultat așteptat este constituit de valorificarea parteneriatului cu CJ Buzău şi recunoașterea de către aceștia în baza rezultatelor obținute în proiect a capacitații de management, de implementare a unor competiții de impact şi succes.

principalele-sporturi-in-limba-engleza-1

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.