Involvement to Quality

Proiect finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+

 banner online

Involvement to Quality este un proiect multicultural, ce include o vizită de studiu, un PBA, un training şi un EVS, cu un parteneriat format din 7 țări ce doresc să dezvolte un management al calității proiectelor de tineret Erasmus+, în cadrul unei rețele de parteneri care să satisfacă nevoile organizațiilor prin schimbul de bune practici. Cei 6 promotori ce se alătură îndeplinirii scopului sunt: Macedonia, Malta, UK, Georgia, Italia, Turcia. Prima etapă a proiectului, vizita de studiu, presupune un număr de 14 lucrători de tineret având vârsta de peste 18 ani, şi va avea loc pe parcursul a 5 zile de activități în Râmnicu Sărat, România, între 11 -17 Septembrie 2015. Proiectul va continua cu un PBA, implementat de asemenea în Râmnicu Sărat, între 2-8 Noiembrie 2015, având același număr de 14 participanți peste 18 ani. Pentru asigurarea rezultatelor și continuarea unei colaborări plănuite cu de-amănuntul în activitățile anterioare, vom implementa și un training ce va reprezenta punctul culminant al procesului de învățare, între 19-29 Martie 2016, în Torino, Italia. Trainingul va strânge 21 de lucrători de tineret cu vârste +18 ani din cadrul organizațiilor partenere. Pentru aplicabilitatea acestor trei activități, vom culmina cu un EVS ce se va desfășura pe parcursul a 3 luni, între 1 Iunie – 1 Septembrie 2016, în Râmnicu Sărat. Fiecare partener va trimite un voluntar EVS, având între 18-30 de ani, ce se va integra în comunitate, îndeosebi în cadrul activităților de project management din instituțiile locale de învăţământ.

afis iqScopul proiectului este de a dezvolta un management al calității proiectelor de tineret Erasmus+, în cadrul unei rețele de parteneri care să satisfacă nevoile organizațiilor prin schimbul de bune practici și să atingă cerințele Strategiei Europa 2020 în domeniul tineretului.

Obiectivele propuse pentru a ne atinge scopul sunt următoarele:

 1. Creşterea nivelului de informare asupra politicilor de management al calităţii proiectului în cadrul organizaţiilor partenere, în vederea stabilirii unui set de bune practici în implementarea proiectelor Erasmus+, cu ajutorul grupului tinta nr 1, prezent la Vizita de studiu de la Râmnicu Sărat.
 2. Dezvoltarea unei reţele de 7 parteneri europeni pregătiţi să implementeze un sistem comun de management al calităţii, cu ajutorul grupului tinta nr 2, pe parcursul activităţii PBA de la Râmnicu Sărat.
 3. Dezvoltarea competentelor personale şi profesionale ale celor 21 lucrători de tineret prezenţi la trainingul susţinut în Torino, prin acumularea de noi metode şi instrumente de educaţie nonformala în cadrul parteneriatului IQ, menite să ducă la realizarea unui management de calitate al proiectelor Erasmus+.
 4. Dezvoltarea abilitaţilor practice de creare, implementare şi evaluare a proiectelor derulate în contextul Erasmus+, prin implicarea a 6 voluntari EVS din Italia, Macedonia, Malta, Turcia, Georgia şi UK pe parcursul unui stagiu de 3 luni implementat la Râmnicu Sărat cu tineri din şcolile şi liceele râmnicene, într-un sistem de calitate inovativ.
 5. Îmbunătăţirea capacităţii de management al proiectelor pentru cei 7 promotori cu implicarea celor 55 de participanţi în activităţile propuse, prin aplicarea de metode şi instrumente non-formale şi proceduri noi de lucru, în vederea creşteri calităţii proiectelor Erasmus+.
 6. Facilitarea unui cadru propice comunicării interculturale în rândul celor 55 de participanţi ce vor implementa activităţile proiectului IQ, în vederea creşterii nivelului de solidaritate, toleranta, înţelegere şi coeziune la nivelul reţelei de parteneri.
 7. Creşterea vizibilităţii educaţiei non-formale în mediul on şi offline pentru peşte 4000 de tineri din comunităţile promotoare şi din spaţiul european, prin activităţi specifice de promovare, diseminare şi transferabilitate a rezultatelor intre lucrătorii de tineret şi tineri, realizate de cei 55 de participanţi şi organizaţiile promotoare pe parcursul implementării IQ.

carnetele_Page_1 carnetele_Page_2Activitățile și metodele din vizita de studiu, PBA și training vor fi formale și non-formale, vizând aceleași obiective și îndeplinirea acestora pas cu pas. Astfel că, cele 3 activități sunt interconectate, începând cu stadiul observării, continuând cu cel al creativității și documentării, și culminând cu stadiul productivității și al echilibrului organizațional. Exemple de metode folosite de-a lungul celor 3 activități: ice-breakers, workshop-uri, prezentări interactive, seminarii, jocuri de rol, teatru forum, brainstorming, public speaking, open circle, research, masa rotundă. Cât despre EVS, este rezultatul întregului procesului de stabilire a rețelei parteneriale, activitate în care voluntarii vor dezvolta competențe în aria managerială realizând şi coordonând proiecte cu şcolile râmnicene.

pliant iq en_Page_1 pliant iq en_Page_2Involvement to Quality is a multicultural project, witch includes a study visit, a PBA, a training course and a EVS stage, being a partnership between promoters from seven countries, their goal being development of a management system of the Erasmus + projects, inside of a network, in order to satisfy the organizational needs through sharing and exchange of good practices. The six promoters, besides ATCE-SR, from Romania are from: FRYO of Macedonia, Malta, UK, Georgia, Italy and Turkey. The first activity, the study visit, involves a total number of 14 youth workers having over 18 years and will take place over five days of activities in Ramnicu Sarat, Romania, from 11th -17th of September 2015.

ecusoane mapa iqThe project will continue with a PBA, also implemented in Ramnicu Sarat, from 2nd to 8th of November 2015, taking part in it the same number of 14 participants over 18 years. In order to ensure results and the continuation of collaborations planned in detail in the previous activities, we will implement and a training course that will represent the culmination of learning, from 19th to 29th of March 2016 in Turin, Italy. This training will gather 21 youth workers aged over 18 years from partner organizations. For the applicability of these three activities, we will end with an EVS which will take place over three months, from June 1st to September 1st, 2016, in Ramnicu Sarat. Each partner will send an EVS volunteer, having between 18-30 years, which will be integrated into the community, particularly in project management activities of local educational institutions. Our project goal is to develop a quality management Erasmus + youth projects within a network of partners, meeting the needs of organizations by sharing best practices and achieve the Europe 2020 requirements. To achieve our purpose we will consider the following objectives:

 1. Increasing the level of information on project quality management policies within partner organizations, in order to establish a set of best practices in the implementation of Erasmus +, projects with the help of the target group no 1, present at the study visit in Ramnicu Sarat.
 2. Development of a network of seven European partners prepared to implement a common system of quality management, using the target group no 2, during PBA activity from Ramnicu Sarat.
 3. Development of personal and professional competences of the 21 youth workers present at the training course held in Turin, by accumulating of new non-formal education methods and tools in IQ partnership, tools and methods designed to lead to the realization of a quality management of the Erasmus+.
 4. Development of the practical abilities for designing, implementing and evaluation of the projects undertaken in the Erasmus +context, through involving of 6 EVS volunteers from Italy, Macedonia, Malta, Turkey, Georgia and UK over a 3 month stage implemented at Ramnicu Sarat, in partnership with schools and high schools, in an innovative quality system.
 5. Improvement of the projects’ management capacity of the promoters by involvement of 55 participants in the proposed activities by applying non-formal methods and tools and new working procedures in order to increase the quality of the Erasmus + projects.
 6. Facilitate a framework for intercultural communication amongst of the 55 participants witch will implement IQ project’s activities, in order to increase the level of solidarity, tolerance, mutual understanding and cohesion in the partner network.
 7. Increasing the visibility of non-formal education in online and offline environment, for over 4,000 young people from partners’ communities and European space, through specific activities for the promotion, dissemination and transferability of results between youth workers and young people, made by the 55 participants and promoter organization during the implementation of IQ project.

pliant iq ro_Page_1 pliant iq ro_Page_2Activities and methods used in the study visit, PBA and training course will be made both in formal and non-formal manner, aiming at the same goals and achieve them step by step. So, the three activities are interconnected, from the stage of observation, continuing with the creativity and documentation, and culminating with the stage of productivity and organizational balance. Examples of methods used in our three activities: ice-breakers, workshops, interactive presentations, seminars, role play, forum theater, shadowing theater, brainstorming, public speaking, open circle, world café, research, round table. Regarding EVS, it is outcome of the entire process of establishing the partnership network, activity in which volunteers will develop managerial skills making and coordinating projects with schools and high schools from Ramnicu Sarat.

Președinte Volodea Mateevici

 

Brosura cu proceduri de management al proiectelor Erasmus+

1_Page_01 1_Page_03 1_Page_04 1_Page_05 1_Page_06 1_Page_07 1_Page_08 1_Page_09 1_Page_10 1_Page_11 1_Page_12 1_Page_13 1_Page_14 1_Page_15 1_Page_16 1_Page_17 1_Page_18 1_Page_19 1_Page_20 1_Page_21 1_Page_22 1_Page_23 1_Page_24 1_Page_25 1_Page_26 1_Page_28

 

Advertisement