Monthly Archives: July 2017

Anunț angajare facilitator social, proiect POCU MySMIS 114204

Standard

Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală şi înființarea unui Grup de Acțiune Locală la nivelul Municipiul Râmnicu Sărat

ANUNŢ

privind constituirea echipei de proiect pentru implementarea proiectului Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală şi înființarea unui Grup de Acțiune Locală la nivelul Municipiul Râmnicu Sărat, care este depus în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Prioritatea de investiție 9.vi: Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității, apel de proiecte POCU/137/5/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC./1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității romă, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC, cod de proiect MySMIS 114204

Având în vedere solicitarea de documente suplimentare, în vederea contractării proiectului, transmisă de Ministerul Dezvoltării Regionale Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene prin Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est, cu adresa nr. 7307 / 12.07.2017, FORTES lansează apel de selecţie pentru 1 (un) post de expert, după cum urmează:

Facilitator social, COR 341204 facilitator de dezvoltare comunitară

 • Mobilizarea partenerilor locali publici şi privați pentru elaborarea SDL;
 • Întâlniri şi consultări publice pentru stabilirea liniilor de acțiune ale SDL;
 • Organizarea şedinţelor de lucru ale Comitetului Director al GAL-ului;
 • Organizarea întâlnirilor de delimitare a teritoriului, identificarea zonelor distincte incluse în teritoriul vizat de SDL și declararea zonei/zonelor marginalizate și organizarea Studiului de referință;
 • Organizarea întâlnirilor pentru principalele rezultate ale analizei diagnostic a nevoilor, problemelor și resurselor identificate în teritoriul SDL și specific în ZUM conform datelor din Studiul de referință;
 • Organizarea întâlnirilor privind identificarea soluțiilor posibile și organizarea consultărilor publice în teritoriul SDL;
 • Organizarea întâlnirilor privind prioritizarea intervențiilor propuse prin consultări în teritoriu în zona/zonele marginalizate;
 • Organizarea întâlnirilor privind decizia finală la conținutul strategiei de dezvoltare locală și cu lista indicativă de intervenții;
 • Prezentarea minutelor discuțiilor de la întrunirile publice ZUM în ședinţele CD.

Cerinţe specifice pentru ocuparea postului

 • Studii medii/superioare, specializare în domeniul social – 3 ani;
 • Experiență în organizarea şedinţelor / întâlnirilor de lucru, experiență în rezolvarea conflictelor dintre persoane şi/sau grupuri, experiență în soluţionarea problemelor echipei de lucru şi in sprijinirea soluționării problemelor comunităţii – 1 an
 • experiență în derularea de activităţi sociale şi comunitare, asistenţă acordată persoanelor din grupuri vulnerabile, experiență în elaborare documente – 1 an

IMPORTANT:

Aplicanţii trebuie să îndeplinească atât condiţiile specifice stipulate mai sus, cât şi condiţiile generale pentru ocuparea posturilor în România:

 • are cetățenia română și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 • îndeplinește condițiile de studiu prevăzute de lege pentru funcția publică;
 • îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;
 • nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.

 

Persoanele interesate vor depune la sediul FORTES, Centrul de tineret FORTES, Str. Tudor Vladimirescu nr. 20, Râmnicu Sărat până la data de 18.07.2017, ora 16:30, dosarul personal, care va conţine:

 • Copie carte de identitate şi certificat de naştere;
 • Curriculum Vitae în format Europass, din care să reiasă studiile, certificările şi experienţa profesională (semnat pe toate paginile şi datat);
 • Scrisoare de intenţie (maximum 2 pagini A4), care să conţină şi motivaţia aplicării la postul vizat (semnată şi datată);
 • Copii ale actelor de studiu, certificărilor, documente din care să reiasă experienţa relevantă / vechimea în domeniu (ulterior, la cerere, se vor prezenta şi documentele originale pentru conformitate);
 • Adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie, în termen de valabilitate;
 • Cazier judiciar, în termen de valabilitate

Rezultatul selecției va fi afișat pe site-ul http://www.atcesr.com la finalul procedurii.

 

Echipa FORTES.

Advertisement