“TOUCH – Traditions of Unity, Cultural Heritage”2016-3-RO01-KA105-035620

“TOUCH – Traditions of Unity, Cultural Heritage”este o mobilitate a voluntarilor SEV care se va desfasura pe o perioada de 17 luni, intre 15 ianuarie 2017 si 14 iunie 2018.
Activitatea principala a proiectului este un stagiu SEV de 9 luni, KA1 – mobilitati ale voluntarilor SEV cu tari partenere la program. Stagiul SEV se deruleaza pe o perioada de 9 luni, in intervalul 01 mai 2017 – 31 ianuarie 2018 si implica 6 voluntari SEV cu varste cuprinse intre 18 – 30 ani, in echilibru de gen (3 baieti si 3 fete), tineri ce se confrunta cu oportunitati reduse de ordin economic, cultural si social. Voluntarii provin din partea organizatiilor promotoare din Georgia – Georgian Youth for Europe, Portugalia – ProAtlantico, Turcia – E-genclik.
Tematica proiectului este definita de intelegerea culturala si acceptarea diversitatii, de promovarea spiritului antreprenorial si de angajabilitate in Uniunea Europeana.
Scopul proiectului este constientizarea diversitatii in context cultural European prin punerea in context a 6 voluntari SEV din Portugalia, Turcia si Georgia cu comunitatea ramniceana si 5 comunitati limitrofe, comunele: Valea Ramnicului, Podgoria, Puiesti, Boldu si Balta Alba, pe parcursul implementarii proiectului TOUCH.
Obiectivele urmarite in indeplinirea scopului propus sunt:
6. Dezvoltarea abilitatilor practice de confectionare de obiecte traditionale / artizanale de catre cei 6 voluntari SEV din Portugalia, Georgia si Turcia in cadrul atelierelor de lucru sustinute in scolile si liceele ramnicene, pe parcursul celor 9 luni de stagiu de la Rm. Sarat.
7. Dezvoltarea spiritului creativ si de antreprenoriat traditional al celor 6 voluntari SEV din Portugalia, Georgia si Turcia in cadrul activitatilor de invatare a meseriilor traditionale in 5 comune limitrofe municipiului Rm. Sarat, pe parcursul celor 9 luni de stagiu.
8. Cresterea nivelului de constientizare a diversitatii culturale in context intercultural a 6 voluntari EVS din Portugalia, Georgia si Turcia prin aplicarea de metode nonformale in cadrul Cultural HUB, pe parcursul celor 9 luni de stagiu de la Rm. Sarat.
9. Dezvoltarea de competente Youthpass pentru cei 6 voluntari SEV, prin efectuarea stagiului de 9 luni de la Ramnicu Sarat.
10. Dezvoltarea solidaritatii prin cunoastere interculturala, acceptarea diversitatii si dezvoltarea atitudinilor de intelegere si toleranta intre cei 6 voluntari SEV si comunitatea ramniceana si cele 5 comune limitrofe implicate in proiect, in sensul schimbului de valori culturale, pe perioada stagiului de 9 luni de la Rm. Sarat.
Obiectivele propuse de noi sunt in concordanta cu obiectivele si prioritatile programului Erasmus+ si ale mobilitatii SEV, cu tintele Europa 2020, rezultatele urmarite generand efecte de multiplicare si follow-up.
Principalele teme abordate de proiect sunt arta si cultura, angajabilitatea si antreprenoriatul si participarea tinerilor.
Activitatile desfasurate in cadrul stagiului sunt implementate cu metode si instrumente nonformale, agenda unei saptamani clasice este structurata astfel: primele doua zile se vor realiza obiecte artizanale, urmatoarele doua zile se vor promova meserii traditionale satesti, urmand ca vinerea sa implementam activitati de promovare culturala si interculturala la Centrul de Tineret FORTES, in cadrul Cultural HUB.
In urma implementarii stagiului cei 6 voluntari si beneficiarii vizati vor dezvolta noi competente, noi informatii despre culturile statelor europene, atitudini de respect, intelegere, toleranta, recunostere si acceptare a diversitatii culturale, abilitati practice de a realiza obiecte handmade si de a dezvolta afaceri prin promovarea meseriilor traditionale, creativitate si spirit antreprenorial, constientizare awareness la nivelul Uniunii Europene.

English version!

“TOUCH – Traditions of Unity, Cultural Heritage” is an EVS volunteer mobility that will unfold over a period of 17 months between January 15, 2017 and June 14, 2018.
The main activity of the project is an EVS 9 months KA1 – EVS volunteers mobility with partner countries in the program. Stage EVS takes place over a period of nine months, between May 1, 2017 – January 31, 2018 and involves six EVS volunteers aged between 18-30 years, gender balance (three boys and three girls), young people who face with fewer opportunities for economic, cultural and social. Volunteers come from organizations promoting Georgia – Georgian Youth for Europe, Portugal – ProAtlantico, Turkey – E-Genclik.
The theme of the project is defined by cultural understanding and acceptance of diversity, the promotion of entrepreneurship and employability in the European Union.
The project goal is awareness of diversity in cultural context European by putting into context the 6th EVS in Portugal, Turkey and Georgia with the community ramniceana and five communities bordering municipalities of Valley Ramnic Vineyard, Puiesti, Boldu and Balta Alba, during the project implementation TOUCH .
The objectives in fulfilling its purpose is:
6. Develop practical skills for production of traditional items / crafted by the 6 EVS in Portugal, Georgia and Turkey in the workshops held in schools and high schools ramnicene during the 9 months of internship at Rm. Sarat.
7. Develop creative and entrepreneurial spirit of the traditional six EVS volunteers from Portugal, Georgia and Turkey in the learning activities of traditional jobs in 5 villages adjacent to the municipality Rm. Sarat, during the 9 months of internship.
8. Raising awareness of cultural diversity in intercultural context 6th EVS volunteers from Portugal, Georgia and Turkey through the application of formal methods in the Cultural HUB during the 9 months of internship at Rm. Sarat.
9. Develop skills for the 6 EVS Youthpass through the internship of 9 months from Ramnicu Sarat.
10. Develop solidarity through intercultural knowledge, acceptance of diversity and developing attitudes of understanding and tolerance between the 6 EVS volunteers and community ramniceana and 5 neighboring communes involved in the project, the sharing of cultural values ​​during their internship period of 9 months from Rm . Sarat.
New objectives are consistent with the objectives and priorities of mobility and Erasmus + SEV, with targets 2020 results followed generating multiplier effects and follow-up.
The main themes are art and culture project, employability and entrepreneurship and youth participation.
The activities within the course are implemented methods and tools in formal agenda a week classic is structured as follows: the first two days will be made craft items, following two days will promote traditional crafts village, following that Friday to implement activities to promote cultural and intercultural Youth Center Fortes, in the Cultural HUB.
After the implementation stage the 6 volunteers and beneficiaries targeted will develop new skills, new information about the cultures of European states, attitudes of respect, understanding, tolerance, recognize and acceptance of cultural diversity, practical skills to achieve objects handmade and develop business through promotion of traditional craftsmanship, creativity and entrepreneurship, awareness awareness at EU level.

Advertisement